logogodlo

rozprszk2011

    Dnia 1 września 2011r. odbyło się uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2011/2012.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Paprotnia p. Stanisław Ładziak, Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Nasiłowski,
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Robert Czarnocki, ks. Dariusz Karbowiak, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Jolanta Trochimiak

sprzatanie swiata 11
Dnia 21 września uczniowie i przedszkolaki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. A oto efekty ich pracy.

Aby dodać tekst na stronę zaloguj sie z prawej strony.

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD)

Paulina Skrouba

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                            KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
                                                            DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35, Hołubla 08-107 Paprotnia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Paulinę Skrouba, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych oraz innych
o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora, w także na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hołubli przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody
• ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hołubli. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

..........................................
pieczęć i podpis Dyrektora