logogodlo

Regulamin wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli

na rok szkolny 2014/2015

 1. Podręczniki materiały edukacyjne są własnością szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy.
 3. Odpowiedzialny za wypożyczanie podręczników jest wychowawca klasy I, który rozdaje je uczniom wg listy otrzymanej z sekretariatu z numerami podręczników                              i nazwiskami uczniów.
 4. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 5. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością szkoły.
 6. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.
 7. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
 8. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic(opiekun prawny).
 9. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.
  1. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik umożliwiający jego dalsze wypożyczanie zobowiązany jest go odkupić.
  2. Rodzic (opiekun prawny) podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem wypożyczania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli na rok szkolny 2014/2015.

????????????????.                             ?????????????????.

                       (data)                                                                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli na rok szkolny 2014/2015.

????????????????.                             ?????????????????.

                       (data)                                                                                                     podpis rodzica (opiekuna prawnego)